தியாகராசர் கல்லூரியில்

மு.வ., தியாகராசர் கல்லூரிப் பேராசிரியர்களுடன் பேராசிரியர் இலக்குவனார்

செந்தமிழ்க் காவலர்

செந்தமிழ்க் காவலர் இளமைப் பருவத்தில்

தமிழ்க்காப்புத் தலைவர்

கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை தமிழ் உரிமைப் பெருநடை